The Enigma Protector 7.10

The Enigma Protector 7.10

The Enigma Protector Developers Team – 2,3MB – Demo – Windows
The Enigma Protector is software protection tool.
It has advanced scheme of registration keys generation:
Comfortable interface for creating and verifying of registration keys;
Special Enigma API;
Hardware locking of registration keys;
Time limited registration keys.
Also it has wide range of features to limit time of module usage:
Executions, days, date, time limitations;
System clock control.
The Enigma Protector has a lot of features to make your software module more safe to crack: Anti-debugger tricks;
Control sum checking;
Set startup password;
Additional features;
Hard modifications of import table of executable.
The Enigma Protector has features to help programmer to add beautiful things into existing module without writing any additional sources strings:
Ssplash screen. Adds splash screen to module startup. Choose your own picture to show it while module is starting.

Tổng quan

The Enigma Protector là một Demo phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi The Enigma Protector Developers Team.

Phiên bản mới nhất của The Enigma Protector là 7.10, phát hành vào ngày 29/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

The Enigma Protector đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,3MB.

The Enigma Protector Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho The Enigma Protector!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
The Enigma Protector Developers Team
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản